Trwałość Projektu

Bez tytułu

 

Sztum, dn. 28.12.2023 r.

 

DEKLARACJA W SPRAWIE ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU

„Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim"
- umowa nr RPPM.06.02.02-22-0078/20 ze zm.


realizowanego w ramach Osi priorytetowej 06. Integracja, Działania 06.02. Usługi społeczne, Poddziałania 06.02.02. Rozwój usług społecznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Będąc osoba upoważnioną do reprezentowania Powiatu Sztumskiego, odpowiedzialnej za zachowanie trwałości oświadczam, iż po zakończeniu realizacji projektu w okresie od 01.11.2023 r.
do 31.10.2026 r. nadal będą dostępne następujące formy wsparcia:

 1. Wsparcie rodzin biologicznych i ich dzieci:
  1. psycholog,
  2. doradca prawny,
  3. mediator,
  4. terapeuta uzależnień.

 2. Wsparcie rodzin zastępczych i ich podopiecznych:
  a) funkcjonowanie rodzinnych domów dziecka- 24 miejsca,
  b) funkcjonowanie rodzin zastępczych spokrewnionych- 5.

 3. Wsparcie dzieci wychodzących z rodzin zastępczych:
  1. doradca prawny,
  2. funkcjonowanie mieszkania treningowego – 3 miejsca,

 4. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami:
  1. funkcjonowanie powiatowej wypożyczalni sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego,
  2. specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z niepełnosprawnościami świadczone przez fizjoterapeutę/rehabilitanta, psychologa.

 5. Realizacja usług wspierające rozwój pieczy zastępczej:
  a) funkcjonowanie rodzin zastępczych zawodowych- 9 miejsc,
  b) funkcjonowanie rodzin zastępczych niezawodowych- 6,
  c) funkcjonowanie kandydatów- rodzin zastępczych zawodowych- 3 miejsca.

O dostępności powyższych miejsc świadczenia usług społecznych i rodzaju usług społecznych mieszkańcy powiatu sztumskiego informowani są przez informację umieszczoną na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie: https://pcprsztum.pl/.

W przypadku braku bieżącego zainteresowania wsparciem trwałość będzie utrzymywana jako gotowość do świadczenia usług.

 

Starosta Powiatu Sztumskiego 

Leszek Sarnowski

 

 

Realizowane działania

Kolonia letnia Jastrzębia Góra

W dniach 17. 08.- 26.08.2023 r. 27 dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka brało udział w kolonii letniej, zorganizowanej w Ośrodku Wypoczynkowym „Bałtycki Relaks” w Jastrzębiej Górze.

Podczas kolonii, oprócz wypoczynku nad morzem, licznych gier i zabaw, w tym sportowych, dzieci brały udział w wycieczkach, takich jak: zwiedzanie Łeby, Władysławowa, park linowy w Jastrzębiej Górze. Odbyły się zajęcia profilaktyczne na temat bezpiecznego korzystania z internetu, uzależnienia od socialmediów, prawidłowej komunikacji interpersonalnej, kształtowania umiejętności społecznych, zdrowego styl życia. Podczas zajęć profilaktycznych wszystkie dzieci mogły podnieść poziom wiedzy oraz swoją świadomość na temat pozytywnego obrazu samego siebie.

Działanie w ramach projektu „Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

kolonia letnia 2023rjpg

 


 

Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka

Zakończyły się warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Warsztaty miały charakter grupowy, głównym założeniem warsztatów było: nauczenie zasad funkcjonowania w społeczeństwie, rozpoznawania własnych emocji i odpowiedniego reagowania na nie.

Działanie w ramach projektu „Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020.

Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin zastępczych rodzinnych domów dziecka

 


 

Warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami

W dniach 29-30.05.2023r. odbyły się dwudniowe warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami, uczestników projektu „Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Tematem warsztatów był trening zarządzania emocjami i stresem oraz trening skutecznej komunikacji interpersonalnej.

Warsztaty odbyły się w Hotelu Młyn w Elblągu. Oprócz części edukacyjnej uczestnicy mieli możliwość integracji podczas gry w kręgle, pobytu na basenie oraz podczas spaceru.

Warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami

 


 

Szkolenie dla kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze

W dniach 14.04.2023-15.04.2023r. w wymiarze 15 godzin odbyło się szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe. W szkoleniu uczestniczyły 4 osoby.

Szkolenie było działaniem w ramach realizacji projektu Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z programem szkolenie było prowadzone metodami aktywnymi, z dużą dozą aktywności uczestników i w oparciu o ich doświadczenie oraz wcześniej zdobytą wiedzę i umiejętności.

Podczas szkolenia omówiono takie obszary jak: specyfika funkcjonowania rodziny zawodowej
i rodzinnego domu dziecka, zaburzenia zachowania i trudności w zachowaniach społecznych, zjawisko traumy wczesnodziecięcej i jej konsekwencje dla późniejszego rozwoju. Tematem szkolenia był również okres adolescencji oraz specyfika funkcjonowania nastolatka w pieczy zastępczej. Szkolenie zakończono tematem wypalenia zawodowego oraz informacjami na temat dostępnego dla rodzin wsparcia.

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe

 


 

Szkolenie dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze

W dniach 27.03.2023-02.04.2023r. w wymiarze 50 godzin odbyło się szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe. W szkoleniu uczestniczyło 8 osób.
Szkolenie było działaniem w ramach realizacji projektu Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównymi tematami szkolenia było: system wsparcia rodziny i dziecka w Polsce – dawniej i dzisiaj, elementy prawa rodzinnego, rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza, analiza potencjału rodziny i jej motywacji do sprawowania pieczy zastępczej, znaczenie rodziny naturalnej w życiu dziecka, współpraca osób i instytucji - uczestników procesu pieczy zastępczej, zadania i kompetencje organizatora i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zagadnienia przeżywania i radzenia sobie ze stratą (rodzice/opiekunowie zastępczy/dzieci), podstawy wiedzy o rozwoju fizjologicznym i zdrowiu dziecka, uzależnienia i ich wpływ na dziecko i rodzinę, efektywna komunikacja z dzieckiem oraz innymi uczestnikami procesu pieczy zastępczej z uwzględnieniem rodziców biologicznych dziecka, rozpoznawanie i ocena sytuacji dziecka – Plan Pomocy Dziecku, kształtowanie umiejętności rozstania się z dzieckiem w rodzinie zastępczej, usamodzielnienie wychowanków, zachowania ryzykowne rodziców/opiekunów zastępczych.

Szkolenie dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze 2023

 


 

Szkolenia podnoszące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze dla rodzin zastępczych.

W ramach realizacji projektu "Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim" w dniach 15 luty i 15 marzec odbyły się szkolenia dla rodzin zastępczych nt. „Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży” oraz „Zaburzenia u dzieci i młodzieży”.

Szkolenia miały na celu wzmocnienie kompetencji osób sprawujących pieczę zastępczą.

Szkolenie zrealizowane przez Nadwiślańską Fundację Rozwoju w Dzierzgoniu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szkolenia dla rodzin zastępczych nt. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży oraz Zaburzenia u dzieci i młodzieży

 Zimowisko Wdzydze

W dniach 22.01-28.01.2023r. dzieci i młodzież z rodzin zastępczych brała udział w zimowisku. Pobyt realizowany był w ramach projektu „Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas zimowiska uczestnicy brali udział w różnorodnych zajęciach, takich jak: zajęcia profilaktyczne,  tj. „Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji oraz mocnych stron dziecka”, „Rozwijanie poczucia własnej wartości”, z zakresu komunikacji interpersonalnej „Budowanie mostów”, „Cyberbezpieczni”- zajęcia z bezpiecznego  korzystania z Internetu, zajęcia o zdrowym trybie życia „Zasady dokonywania wyboru zdrowego trybu życia, zapoznanie z mechanizmem powstawania uzależnień oraz różnymi rodzajami środków uzależniających”.

Oprócz zajęć profilaktycznych nie zabrakło zajęć o charakterze artystycznym i edukacyjnym, takich jak: zapoznanie się z ludowymi motywami kaszubskimi „Kaszubski folklor”, „Warsztat konstruktora”, wspólne przygotowanie plakatów i grafiki z zakresu uzależnień oraz karmników z szyszek dla ptaków. Odbyły się również lekcje o ekologii.

Uczestnicy zwiedzili Kościół św. Trójcy i Ratusz w Kościerzynie, Muzeum Kolejnictwa, Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach.

Nie zabrakło również dobrej zabawy, czyli zajęć integracyjnych i sportowych, dyskoteki, kąpieli
w basenie, ogniska.

Zimowisko Wdzydze 2023

 Piknik Integracyjny dla osób z niepełnosprawnościami

W dniach 07.10.2022r., 14.10.2022r. i 21.10.2022r.  w Krastudach w Zagrodzie edukacyjnej „Inny Świat” odbyły się pikniki integracyjne z elementami hipoterapii, zapewniono transport, poczęstunek oraz hipoterapię. W piknikach wzięło udział 75 osób z niepełnosprawnościami.

Działanie z projektu „Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Piknik Integracyjny dla osób z niepełnosprawnościami 2022

 


 

Wsparcie dzieci wychodzących z rodzin zastępczych

W miesiącach wrzesień- grudzień 2022r. odbyły się warsztaty dla dzieci wychodzących z rodzin zastępczych rozwijające kompetencje społeczne, z zakresu efektywnego poruszania się po rynku pracy oraz warsztaty z zakresu podnoszenia kompetencji społecznych- savoir-vivre- etap teoretyczny, podczas warsztatów zapewniono catering oraz materiały biurowe.

W miesiącu grudniu w ramach etapu praktycznego warsztatów savoir-vivre młodzież udała się do Kina Powiśle w Sztumie na film „Listy do M”, na obiad do Restauracji Szwalnia w Sztumie oraz do Gdańska na spektakl teatralny „Wieczór Panieński Plus”.

warsztaty dla młodzieży 2022

 


Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze oraz nauka kreatywnego spędzania czasu
z dziećmi „Mama, tata i ja!”

Zakończył się cykl warsztatów z zakresu podnoszenia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz nauki kreatywnego spędzania czasu dla rodziców i dzieci.

Działanie w ramach projektu „Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020.

Serdecznie dziękujemy rodzicom i dzieciom za udział w warsztatach.

warsztaty dla rodz

 


Piknik Integracyjny dla osób z niepełnosprawnościami

W dniu 20.09.2022r. w Krastudach w Zagrodzie edukacyjnej „Inny Świat” odbył się piknik integracyjny z elementami hipoterapii, zapewniono transport, poczęstunek oraz hipoterapię. W pikniku wzięło udział 25 osób z niepełnosprawnościami.

20.09.2022r. Piknik Integracyjny dla osób z niepełnosprawnościami

 


Warsztaty dla rodzin zastępczych i ich podopiecznych

W dniach 17-18.09.2022r. odbyły się dwudniowe warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci z rodzin zastępczych oraz z wypalenia zawodowego dla rodziców zastępczych. Rodziny zastępcze wraz z dziećmi spędziły czas w Hotelu „Kozi Gród” w Pomlewie.
Był to czas, w którym oprócz podniesienia swoich kompetencji wszyscy mogli aktywnie wypocząć.

Działanie w ramach projektu „Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020.

warsztaty 17 18.09.2022r. z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

 


Szkolenie dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze

W dniach 02.09.-04.09.2022r. odbyła się druga część szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych
w Powiecie Sztumskim.

Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szkolenie ukończyło 7 osób.

szkolenie 02.09 04.09

 


Szkolenie dla rodzin zastępczych

W dniu 02.09.2022r. odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych nt. interwencja w przypadku pojawienia się u dzieci i młodzieży trudności o charakterze seksualnym. Podczas szkolenia zapewniony został catering oraz szkolący otrzymali materiały biurowe.

szkolenie dla rodzin 02.09

   


Warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców i dzieci.

Projekt „Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020.

Warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji opiekuńczo wychowawczych dla rodziców i dzieci

 


Szkolenie dla rodziców i ich dzieci.

W dniu 24 sierpnia 2022r. odbyły się warsztaty wyjazdowe : Moja rodzina” z zakresu podniesienia kompetencji i umiejętności rodzicielskich dla rodziców oraz wzmocnienia wiedzy nt. technologii informacyjno- komunikacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Warsztaty odbyły się w Gospodarstwie Agroturystycznym Klimbergowice w Sztumskiej Wsi.

W trakcie warsztatów był również czas na pyszny posiłek oraz aktywne spędzenie czasu, nie brakowało dobrej zabawy.

Zadanie zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”.

 Szkolenie rodziny biologiczne 2022

 


Promocja Rodzicielstwa Zastępczego

W okresie letnim, na lokalnych imprezach w gminach na terenie powiatu sztumskiego pracownicy PCPR promowali rodzicielstwo zastępcze.

W dniu 16 lipca w Mikołajkach Pomorskich na Festynie letnim, 29 lipca podczas Dni Dzierzgonia,
6 sierpnia na Festynie odpustowym w Starym Targu oraz 27 sierpnia podczas Dożynek gminnych
w Starym Dzierzgoniu, można było zapoznać się z ofertą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sztumie. Osoby zainteresowane tematyką rodzicielstwa zastępczego uzyskiwały informacje jakie należy spełniać kryteria, aby móc zostać rodziną zastępczą. Ponadto otrzymywały pakiet gadżetów
i ulotkę promującą rodziny zastępcze.

Stoisko współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Promocja 2022

 


KOLONIA 2022r.

W dniach 11.07.2022r.- 24.07.2022r. dzieci i młodzież z rodzin zastępczych uczestniczyła w kolonii w Zakopanem.

Pobyt sfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim"

W programie kolonii było m.in.:
• wycieczka Krupówki-ul. Kościeliska- Skibówki- Krzeptówki,
• wizyta w Muzeum na Harendzie,
• Centrum kultury w Poroninie, Kościół św. Magdaleny,
• Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego,
• Mała i Wielka Krokiew,
• zwiedzanie Zamku w Czorsztynie,
• wycieczka piesza szlakiem turystycznym na Gubałówkę z przewodnikiem GOPR,
• wycieczka piesza po Dolinie Olczyskiej,
• Muzeum Kornela Makuszyńskiego,
• zajęcia profilaktyczne, gry i zabawy, dyskoteka i wiele innych atrakcji ....

Dok22

 


Szkolenie dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze.

W dniach 22.07-24.07.2022r. odbyła się pierwsza część szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim.

Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dok11

 


 Szkolenie dla rodzin zastępczych nt. „Współpraca z rodziną biologiczną”.

W ramach realizacji projektu "Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim" w dniu 28.06.2022r. zrealizowano szkolenie dla rodzin zastępczych nt. „Współpraca
z rodziną biologiczną”.

Szkolenie miało na celu wzmocnienie kompetencji osób sprawujących pieczę zastępczą.

Szkolenie zrealizowane przez Nadwiślańską Fundację Rozwoju w Dzierzgoniu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

288846641 5263525320379579 4433489159488460888 n

 


 Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.

Dnia 30 maja 2022r. na przystani w miejscowości Biała Góra odbył się piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Współorganizatorem imprezy była Fundacja Pi jar z sercem. Rodziny zastępcze wraz z podopiecznymi mogli spędzić wspólnie czas oraz skorzystać z przygotowanych atrakcji.

Podczas imprezy na stoisku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie promowane było rodzicielstwo zastępcze – uczestnicy otrzymywali ulotki oraz gadżety promocyjne zakupione przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

30.05.2022r. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

 


Trwa nabór na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze!

Szkolenie w ramach realizacji projektu "Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy!

 Promocja pieczy 2022

 


Szkolenia dla rodzin zastępczych

W ramach realizacji projektu "Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim" zrealizowano szkolenia dla rodzin zastępczych. Szkolenia o tematykach: "prawne aspekty pieczy zastępczej" i "znaczenie więzi w rozwoju dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej" miały na celu wzmocnienie kompetencji osób sprawujących pieczę zastępczą.

Szkolenie zrealizowane przez Nadwiślańską Fundację Rozwoju w Dzierzgoniu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 Zdjęcie szkolenie dla rodzin

 


 Warsztaty wzmacniające kompetencje opiekuńczo-wychowawcze z nauką kreatywnego spędzania czasu z dziećmi dla rodziców.

zdjecia 2022

 


Warsztaty szkoleniowe dla usamodzielniających się wychowanków

W dniach 09.12.2021r., 14.12.2021r. i 16.12.2021r. odbyły się warsztaty szkoleniowe dla usamodzielniających się wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. Był to cykl szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji społecznych, savoir vivre oraz efektywnego poruszania się po rynku pracy.

W dniu 18.12.2021r. w ramach kontynuacji cyklu warsztatów i wdrożenia umiejętności zdobytych na warsztatach z zakresu savoir vivre wychowankowie wraz z pracownikiem socjalnym oraz koordynatorem projektu udali się do restauracji na pyszny obiad oraz do kina.

W szkoleniach udział wzięło 7 osób.

Zdjęcia szkolenie 2021

 


 

Wyjazdowe warsztaty umiejętności rodzicielskich „Damy radę”

W dniach 10-11.12.2021r. odbyły się dwudniowe wyjazdowe warsztaty umiejętności rodzicielskich „Damy radę” dla rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka oraz dzieci. Rodzice mieli okazję wzmocnić swoje kompetencje opiekuńczo- wychowawcze, natomiast dzieci podniosły wiedzę
z zakresu przedsiębiorczości.

Warsztaty odbyły się w nadmorskim hotelu, gdzie rodzice zastępczy, jak i młodzież mogli po szkoleniu skorzystać z basenu, sali zabaw i siłowni. Szkolenie zakończyło się wspólnym wyjściem nad morze.

 

 zdjęcia 2

 


 

Zostań rodziną zastępczą!

W miesiącu wrześniu gościliśmy na dożynkach zorganizowanych przez Gminę Stary Targ, podczas których pracownicy PCPR promowali rodzicielstwo zastępcze. Osoby odwiedzające nasze stoisko otrzymały ulotki o rodzicielstwie zastępczym, kubki, polary, parasole oraz inne drobne upominki. Podczas rozmowy z pracownikami mogli dowiedzieć się jakie są podstawowe warunki, które powinien spełniać kandydat na rodzinę zastępczą, jakie są formy wspierania rodziny oraz jakie mają prawa.

 

Stary Targ 2021

 


 

Kolonia letnia


W ramach realizacji projektu "Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzieci z rodzin zastępczych mogły wziąć udział w 10-cio dniowej kolonii nad morzem w Mrzeżynie.

Wypoczynek połączony był z realizacją programu profilaktyki zdrowia dla dzieci i młodzieży, którego głównym celem było wzmocnienie odporności psychicznej i nabycie umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach trudnych.

Podczas wyjazdu uczestnicy zwiedzili następujące miejsca: dawna baza wojskowa w Rogowie, Kołobrzeg, Woliński Park Narodowy- Niechorze, Międzyzdroje z Muzeum Przyrodniczym, Aleją Gwiazd, Jezioro Turkusowe.

W trakcie wycieczki oczywiście była kąpiel w morzu oraz wiele zabaw i zajęć integracyjnych.

 Kolonia letnia 2021

 


 

Szkolenie dla rodzin w zakresie wzmocnienia kompetencji rodzicielskich.

25 sierpnia 2021r. w ramach realizacji projektu „Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych
w Powiecie Sztumskim” odbyło się szkolenie dla rodzin w zakresie wzmocnienia kompetencji rodzicielskich. Podczas szkolenia rodzice mogli dowiedzieć się jak rozpoznawać i nazywać emocje
u dzieci oraz jak sobie z nimi radzić, jak umiejętnie stawiać dziecku granice, ale również jak pracować nad poczuciem własnej wartości u dziecka oraz jak budować więzi między rodzicami i dziećmi.

Na warsztaty rodzice mogli zabrać również dzieci, gdyż jednocześnie odbyło się szkolenie dla nich
z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych z obsługi TIK.  Natomiast najmłodsze dzieci miały okazję wspólnie z pracownikami PCPR pobawić się na placu zabaw, posłuchać bajek, czy poukładać puzzle oraz pograć w gry planszowe.

Szkolenie odbyło się w urokliwej scenerii Gospodarstwa Agroturystycznego Klimbergowice
w Sztumskiej Wsi.

Podczas szkolenia zapewniony był dla wszystkich pyszny poczęstunek oraz transport.

 Szkolenie dla rodzin w zakresie wzmocnienia kompetencji rodzicielskich

 


 

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.

W miesiącu sierpniu gościliśmy na imprezie zorganizowanej przez Gminę Mikołajki Pomorskie, podczas której pracownicy PCPR na stoisku, które zostało zorganizowane przy współfinansowaniu
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zachęcali uczestników imprezy do pełnienia ważnej roli, jaką jest rodzina zastępcza. Osoby odwiedzające nasze stoisko otrzymały ulotki o rodzicielstwie zastępczym, kubki, polary, parasole oraz inne drobne upominki. Podczas rozmowy z pracownikami mogli dowiedzieć się jakie są podstawowe warunki, które powinien spełniać kandydat na rodzinę zastępczą, jakie są formy wspierania rodziny oraz jakie mają prawa.

Mikołajki Pomorskie 2021

 


 

Kolonia letnia

W dniu 21.08.2021r. 33 dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu sztumskiego pojechało na kolonię letnią do Ośrodka „Bryza” w Mrzeżynie.
Spędzą tam 10 dni. Podczas wypoczynku oprócz dobrej zabawy i kąpieli w morzu dzieci będą miały okazję uzyskać fachową wiedzę na temat uzależnień, przemocy i negatywnego ich wpływu na zdrowie, poznać zdrowy tryb życia, dowiedzieć się o asertywności oraz podnieść poczucie własnej wartości. Będzie to dobry czas na zapoznanie się, integrację i wspólną zabawę.

zdjecia


 

Promocja rodzinnej pieczy zastępczej

W dniu 31 lipca 2021r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie gościli na rodzinnym pikniku zorganizowanym przez samorząd gminy Stary Dzierzgoń w Lubochowie.
Podczas imprezy mieliśmy okazję promować ideę rodzicielstwa zastępczego. Rozmowy, ulotki oraz upominki miały na celu zachęcenie potencjalnych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Stoisko zostało utworzone w ramach projektu "Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim" współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zdjecia z imprezy lubochowo

 

 


Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.

W miesiącu czerwcu rozpoczęliśmy kampanię promocyjną rodzinnej pieczy zastępczej. 1 czerwca 2021r. gościliśmy na Dniu Dziecka w Dzierzgoniu. Pracownicy PCPR na stoisku, które zostało zorganizowane przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zachęcali uczestników imprezy do pełnienia ważnej roli, jaką jest rodzina zastępcza. Osoby odwiedzające nasze stoisko otrzymały ulotki o rodzicielstwie zastępczym, kubki, polary, parasole oraz inne drobne upominki. Podczas rozmowy z pracownikami mogli dowiedzieć się jakie są podstawowe warunki, które powinien spełniać kandydat na rodzinę zastępczą, jakie są formy wspierania rodziny oraz jakie mają prawa.
Podobna impreza odbyła się 28 czerwca 2021r. w Nowej Wsi gm. Sztum, gdzie również była okazja do promocji rodzicielstwa zastępczego.

Bawiące się dzieci. Namiot PCPR z materiałami promującymi pieczę zastępczą, ulotki, kubki, parasole, kredki, długopisy.

 

 

 


Ruszyła Powiatowa wypożyczalnia sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego w ramach projektu pn. „Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”


Wypożyczalnia sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego została utworzona w ramach projektu „Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 i prowadzona jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.
Z wypożyczalni mogą korzystać uczestnicy projektu.

Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15, pok. nr 12.


Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel. 55 640- 30-75 oraz na stronie internetowej www.pcprsztum.pl.


W ramach utworzonej Wypożyczalni uczestnicy projektu mogą nieodpłatne użyczać sprzęt medyczno- rehabilitacyjny w zależności od rodzajów niepełnosprawności, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie ich samodzielności i funkcjonalności oraz zastosowania w rehabilitacji.

Do dyspozycji uczestników projektu jest następujący sprzęt medyczno- rehabilitacyjny:

 • Łóżka rehabilitacyjne,
 • Kule łokciowe, kule pachowe,
 • Balkoniki,
 • Wózki inwalidzkie, stoliki do wózka inwalidzkiego, wózki inwalidzkie toaletowe,
 • Koncentratory tlenu,
 • Rowery rehabilitacyjne,
 • Rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych,
 • Krzesła toaletowe,
 • Taborety prysznicowe,
 • Stoliki przyłóżkowe na kółkach,
 • Ławki wannowe,
 • Nasadki toaletowe z poręczami,
 • Podpórki inwalidzkie trójkołowe,
 • Ssaki medyczne,
 • Oczyszczacze powietrza, Inhalatory,
 • Pojemniki sanitarne z pokrywą,
 • Podnośniki transportowo-kąpielowe,
 • Rowery trójkołowe „Tolek”,
 • Fotele obrotowe na wannę,
 • Pasy stabilizujące,
 • Aluminiowe krzesła do masażu,
 • Stoły rehabilitacyjne, materace rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, materace pneumatyczne z pompą,
 • Poduszki przeciwodleżynowe,
 • Kliny pod rękę, rękawy elastyczne przeciwobrzękowe.

Celem działalności wypożyczalni jest ograniczanie skutków niepełnosprawności, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i procesom marginalizacji niepełnosprawnych osób poprzez usprawnienie ich funkcjonowania przy obniżonej sprawności i motoryce wynikającej z wieku i niepełnosprawności.

 Dok1A

Dok1B

Dok1C


 

Powiatowa wypożyczalnia sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego

Wkrótce rozpocznie działanie Powiatowa wypożyczalnia sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego, utworzona w ramach realizacji projektu „Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”.
Uczestnicy projektu będą mogli bezpłatnie wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty medyczne w zależności od rodzajów niepełnosprawności, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie samodzielności i funkcjonalności.
Zakupiono taki sprzęt jak: łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, kule, wózki inwalidzkie, rowery rehabilitacyjne, balkoniki, koncentratory tlenu, krzesła i taborety toaletowe, oczyszczacze powietrza, podnośniki transportowo- kąpielowe, rowery trójkołowe, itp.

Łączny koszt zakupionego sprzętu wyniósł: 110.992,95zł.

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami do korzystania ze sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego.

 Bez tytułu 22

 


 

Kończą się prace remontowe w celu uruchomienia mieszkania chronionego

 

Prace remontowe lokalu mieszkalnego w Dzierzgoniu, który będzie pełnił funkcję mieszkania chronionego dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej dobiegają końca.

Mieszkanie chronione, które powstaje w ramach projektu składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc. Przeznaczone będzie dla trojga wychowanków. W pełni wyposażone w meble, sprzęt RTV i AGD spełniać będzie najwyższe standardy.

Łączny koszt remontu wyniósł 35.524,95zł.

W miesiącu kwietniu mieszkanie zostanie w pełni wyposażone.

Pobyt w mieszkaniu to przygotowanie do pełnej samodzielności, poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi.

Zapraszamy osoby, które realizują indywidualny program usamodzielnienia lub rodziców zastępczych zainteresowanych tą formą wsparcia pełnoletnich wychowanków do kontaktu z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

 

20210318 171549

20210318 171422

Zamknij menu
Wróć na początek strony