Rodzinna Piecza Zastępcza

Istota pieczy zastępczej

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

Pieczę zastępczą organizuje powiat.

Funkcje pieczy zastępczej
Piecza zastępcza zapewnia:

 • pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka – opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym;
 • przygotowanie dziecka do:
  1. godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
  2. pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,
  3. nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych;
 • zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.

Formy rodzinnej pieczy zastępczej

 1. Rodzina zastępcza:
  • spokrewniona,
  • niezawodowa,
  • zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;
 2. Rodzinny Dom Dziecka.
 3. Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na ich wniosek, mogą być wspierane przez rodziny pomocowe, na zasadach określonych w art. 73 powierzenie pieczy zastępczej rodzinie pomocowej-75.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodzinny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447)

Zadania rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

 • traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
 • zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
 • zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
 • zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;
 • zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;
 • zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
 • umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka współpracują z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Wsparcie rodzin zastępczych

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewnia rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka dostęp do bezpłatnych szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji, gwarantuje pomoc prawną i psychologiczną.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie jego utrzymanie w kwocie:

 • 899 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej.
 • 1361 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lun rodzinnym domu dziecka.
 • Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka ma dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w kwocie 274 zł miesięcznie.
 • Dodatkowo rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko przysługuje dodatek wychowawczy w kwocie 500 zł oraz jednorazowe świadczenie: „Dobry Start” w kwocie 300 zł, które wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wzory dokumentów dla rodzin zastępczych i rdd znajdują się pod następującym linkiem:
https://pcprsztum.mojbip.pl/53.html

Zamknij menu
Wróć na początek strony