Warsztat terapii zajęciowej

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Warsztat terapii zajęciowej – oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacja przez warsztat wyżej wymienionych celów odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

  • umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
  • psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Fundacja, stowarzyszenie lub inny podmiot, zwane dalej „jednostkami” zamierzające utworzyć lub prowadzące warsztat, kwalifikują kandydatów do uczestnictwa w warsztacie zgodnie ze wskazaniami do terapii zajęciowej, zawartymi w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.

Jednostka zamierzająca utworzyć warsztat składa do właściwego ze względu na siedzibę warsztatu, powiatowego centrum pomocy rodzinie, zwanego dalej „centrum pomocy”, wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatu, zwany dalej „wnioskiem” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem”.

Warsztat finansowany jest w 90% ze środków PFRON i 10% ze środków własnych Powiatu.

Podstawa prawna:

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2021r., poz. 2284).

Zamknij menu
Wróć na początek strony