Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kętrzynie

Umieszczenie w wyżej wymienionej placówce osób potrzebujących, jest możliwe na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Sztumskim a Powiatem Kętrzyńskim.

W ramach powyższego porozumienia Ośrodki Pomocy Społecznej funkcjonujące na terenu powiatu sztumskiego, mają możliwość kierowania osób z małoletnimi dziećmi, znajdujących się w sytuacji kryzysowej do wyżej wymienionego Domu znajdującego się na ul. Pocztowej 13, 11-400 Kętrzyn.

Placówka działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
 • Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
 • Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zapewnia całodobowy, okresowy pobyt samotnym matkom z małoletnimi dziećmi oraz kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę prawną nad małoletnimi dziećmi.

Podstawą przyjęcia do placówki jest skierowanie wydane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.

Skierowanie wydaje się po zgromadzeniu przez właściwy ośrodek pomocy społecznej następujących dokumentów:

 • wniosku osoby ubiegającej się o przyjęcie,
 • wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego OPS właściwego
  ze względu na miejsce zamieszkania,
 • zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do umieszczenia w Domu
  w odniesieniu do wszystkich osób kierowanych do domu,
 • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka,
 • orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeżeli takowe jest wydane,
 • opinii ośrodka pomocy społecznej, w którym złożono wniosek o skierowanie do domu, zawierającej uzasadnienie pobytu.

Szczegółowe informacje o Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kętrzynie w tym Regulamin organizacyjny placówki można znaleźć pod podanym niżej linkiem:

http://pcprketrzyn.pl/dom-dla-matek-z-maloletnimi-dziecmi-i-kobiet-w-ciazy-w-ketrzynie/

Zamknij menu
Wróć na początek strony