Sport, kultura, rekreacja

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie dotyczy imprez o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym i integracyjnym organizowanych dla osób niepełnosprawnych.

Organizacja sportu, rekreacji sportowej – jest formą aktywności człowieka, podejmowaną dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych.

Organizacja kulturalna – działalność polegająca na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kultury.

Organizacja turystyki – to zorganizowanie zbiorowych lub indywidualnych wyjazdów poza miejsce stałego zamieszkania, wędrówki po obcym terenie, mające na celu krajoznawcza lub będące formą czynnego wypoczynku.

O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych prze okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie może być wyższa niż kwota wnioskowana przez podmiot ubiegający się o przyznanie tegoż dofinansowania.

Wniosek o dofinansowanie składa się do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był, w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie podmiotu.

Wniosek do pobrania:

https://pcprsztum.mojbip.pl/53.html

Podstawa prawna:

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. dz. U. z 2015 r., poz. 926).

Zamknij menu
Wróć na początek strony