Turnusy rehabilitacyjne

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Turnus rehabilitacyjny – jest zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym pod warunkiem, że:

 • została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu,
 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego prze wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusu,
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu.

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może zostać przyznane ze środków PFRON, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50 % przeciętnego wynagrodzenia – na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o których mowa powyżej, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą ten dochód został przekroczony. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ubiega się także o dofinansowanie pobytu opiekuna, a jej dochód przekracza kryterium dochodowe, wysokość dofinansowania dla opiekuna również podlega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia.

Wysokość dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych wynosi:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa 2 art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od stopnia niepełnosprawności.

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był, w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie podmiotu

Wniosek do pobrania:

https://pcprsztum.mojbip.pl/53.html

Podstawa prawna:

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. dz. U. z 2015 r., poz. 926).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., poz. 1694 z późn. zm.).

Wyszukiwarka organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

Zamknij menu
Wróć na początek strony