Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

 

Bez tytułu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie informuje, że Powiat Sztumski przystąpił do realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii
COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 – 2020” – Działanie 2.8 - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej
i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem głównym projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.

Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodzin zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby
COVID-19 poprzez:

 1. zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego lub oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością),
 2. zakup środków ochrony osobistej – maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych,
 3. zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

W ramach projektu zakupiono:

 1. 115 laptopów z oprogramowaniem,
 2. 115 słuchawek z mikrofonem,
 3. 69 urządzeń wielofunkcyjnych,
 4. 18 oprogramowań dla dzieci z niepełnosprawnością,

oraz środki ochrony indywidualnej tj.:

 1. 2600 szt. maseczek,
 2. 13 000 szt. Rękawiczek,
 3. 260 litrów płynu dezynfekcyjnego,
 4. 30 szt. przyłbice ochronnych,
 5. 30 szt. kombinezonów ochronnych.

Sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej zostały przekazane rodzinom zastępczym oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym z terenu Powiatu Sztumskiego.

Ponadto wyposażono 2 miejsca kwarantanny/ izolacji dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz jedno w pogotowiu opiekuńczym.

 

Całkowity koszt projektu wyniósł 414 100,00zł.

 

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 11.08.2020r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.11.2020r.

Zamknij menu
Wróć na początek strony