Mieszkanie treningowe o charakterze interwencyjnym w Sztumie

Mieszkanie funkcjonuje w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie i jest forma pomocy społecznej, zapewniającą odpowiednie wsparcie, schronienie i opiekę dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, dla osób samotnych lub osób z dziećmi, przebywających na terenie powiatu sztumskiego, którzy:

 • znaleźli się w sytuacji kryzysowej,
 • są zagrożeni przemocą domową,
 • są ofiarami przemocy domowej.

Mieszkanie treningowe funkcjonuje na podstawie:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 • rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2023r. w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych,
 • uchwała Nr XXXI/244/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego w Sztumie,
 • uchwały Nr XXXI/245/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31.01.2022r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sztumie,
 • Regulaminu mieszkania treningowego o charakterze interwencyjnym w Sztumie.

Celem funkcjonowania mieszkania treningowego jest:

 • udzielenie schronienie osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej,
 • zapewnienie bezpieczeństwa,
 • zapobieganie przechodzenia kryzysu w stan chroniczny,
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i jej skutkom.

Zadaniem mieszkania jest:

 • udzielenie schronienia,
 • izolacja ofiar od sprawców przemocy,
 • zapewnienie odpowiednich warunków bytowych umożliwiających prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego,
 • pomoc w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia
  w relacje i role społeczne,
 • stwarzanie możliwości samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych,
 • umożliwienie rozwijania i utrwalania poczucia odpowiedzialności za własne życie i prawidłowe pełnienie ról społecznych,

Wsparcie świadczone w mieszkaniu treningowym obejmuje przede wszystkim:

 • pracę socjalną,
 • poradnictwo specjalistyczne, o którym mowa w art. 46 w/w ustawy.

Pobyt w mieszkaniu ustalony jest na czas określony od 3 miesięcy do 6 miesięcy, który może zostać przedłużony na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

Wzory dokumentów dot. mieszkania treningowego o charakterze interwencyjnym w tym wniosek oraz Regulamin znajdują się na następującej stronie: https://pcprsztum.mojbip.pl/53.html

 

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony