Programy

Powiatowy program korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2022-2025

Celem głównym programu jest niwelowanie zjawiska przemocy domowej oraz pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację.

Adresatami programu mogą być:

  • Osoby kierowane sądownie, skazani za przestępstwo z art. 207 §1 KK lub inne przeciwko rodzinie, opiece (ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy), korzystający z warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności.
  • Osoby kierowane przez Zespół Interdyscyplinarny.
  • Osoby kierowane przez Policję, objęte procedurą Niebieskich Kart.
  • Osoby kierowane przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe i inne instytucje.
  • Osoby samodzielnie zgłaszające chęć uczestnictwa w programie.
Zamknij menu
Wróć na początek strony