Designer
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Sztumie

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica

Świadczenie 500+

Informacja!

Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej otrzymują dodatkowe wsparcie zwane „dodatkiem wychowawczym” w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego. Świadczenie jest udzielane na wniosek rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego.


Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko danej formy pieczy zastępczej, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.
Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie pragnie poinformować, że decyzje administracyjne przyznające świadczenie dodatek wychowawczy będą wystawiane z urzędu na nowy okres tj. 01.04.2021r. do 31.03.2022r.
W związku z tym nie ma potrzeby składania nowych wniosków.

Zamknij menu
Wróć na początek strony