Trwałość Projektu

Bez tytułu

 

Sztum, dn. 28.12.2023 r.

 

DEKLARACJA W SPRAWIE ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU

„Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim"
- umowa nr RPPM.06.02.02-22-0078/20 ze zm.


realizowanego w ramach Osi priorytetowej 06. Integracja, Działania 06.02. Usługi społeczne, Poddziałania 06.02.02. Rozwój usług społecznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Będąc osoba upoważnioną do reprezentowania Powiatu Sztumskiego, odpowiedzialnej za zachowanie trwałości oświadczam, iż po zakończeniu realizacji projektu w okresie od 01.11.2023 r.
do 31.10.2026 r. nadal będą dostępne następujące formy wsparcia:

 1. Wsparcie rodzin biologicznych i ich dzieci:
  1. psycholog,
  2. doradca prawny,
  3. mediator,
  4. terapeuta uzależnień.

 2. Wsparcie rodzin zastępczych i ich podopiecznych:
  a) funkcjonowanie rodzinnych domów dziecka- 24 miejsca,
  b) funkcjonowanie rodzin zastępczych spokrewnionych- 5.

 3. Wsparcie dzieci wychodzących z rodzin zastępczych:
  1. doradca prawny,
  2. funkcjonowanie mieszkania treningowego – 3 miejsca,

 4. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami:
  1. funkcjonowanie powiatowej wypożyczalni sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego,
  2. specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z niepełnosprawnościami świadczone przez fizjoterapeutę/rehabilitanta, psychologa.

 5. Realizacja usług wspierające rozwój pieczy zastępczej:
  a) funkcjonowanie rodzin zastępczych zawodowych- 9 miejsc,
  b) funkcjonowanie rodzin zastępczych niezawodowych- 6,
  c) funkcjonowanie kandydatów- rodzin zastępczych zawodowych- 3 miejsca.

O dostępności powyższych miejsc świadczenia usług społecznych i rodzaju usług społecznych mieszkańcy powiatu sztumskiego informowani są przez informację umieszczoną na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie: https://pcprsztum.pl/.

W przypadku braku bieżącego zainteresowania wsparciem trwałość będzie utrzymywana jako gotowość do świadczenia usług.

 

Starosta Powiatu Sztumskiego 

Leszek Sarnowski

 

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony