Designer
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Sztumie

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica

„Integracja – Aktywizacja – Praca”

 Grafika przedstawia od lewej logo Funduszy Europejskich z dopiskiem Fundusze Europejskie dla Pomorza następnie flagę Rzeczypospolitej Polskiej flagę Unii Europejskiej z dopiskiem Dofinansowane przez Unię Europejsk

 

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie z Gminą Dzierzgoń oraz Nadwiślańską Fundacją Rozwoju rozpoczyna realizację projektu pt. „Integracja - Aktywizacja - Praca" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach Priorytetu 05. Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza, Działania 05.11 Aktywne włączenie społeczne, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).

W celu zachowania zgodności planowanego wsparcia ze ścieżkami reintegracji opracowywanymi przez Państwa instytucję dla swoich klientów lub uczestników Państwa projektów i niepowielania wsparcia już udzielonego danej osobie poniżej zamieszczamy podstawowe informacje
o realizowanym przez nas projekcie:

Okres realizacji: 01.04.2024r. - 31.03.2027r.

Cel projektu:
Projekt zakłada wzrost zatrudnienia wśród mieszkańców/mieszkanek powiatu sztumskiego, malborskiego i kwidzyńskiego, dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób
z niepełnosprawnościami, w wyniku wdrożenia kompleksowych i zindywidualizowanych programów aktywizacji społeczno-zawodowej wynikających ze stworzonej dla każdego uczestnika/uczestniczki ścieżki reintegracji.

Grupy docelowe:
Projekt skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia, niezatrudnionych (osoby bezrobotne zarejestrowane lub niezarejestrowane w PUP oraz osoby bierne zawodowo), zamieszkujących na terenie powiatu sztumskiego, malborskiego lub kwidzyńskiego, należących do jednej z poniższych grup:

 • osoby bierne zawodowo;
 • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 tej ustawy (również osoby należące do rodziny korzystającej lub kwalifikującej się do objęcia wsparciem pomocy społecznej);
 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. zatrudnieniu socjalnym;
 • osoby opuszczające pieczę zastępczą, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • osoby opuszczające młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
  o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • osoby z niepełnosprawnością;
 • członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia
  w codziennym funkcjonowaniu;
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 • osoby opuszczające placówki opieki instytucjonalnej, w tym w szczególności domy pomocy społecznej;
 • osoby w kryzysie bezdomności, dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożone bezdomnością;
 • osoby odbywające karę pozbawienia wolności, objęte dozorem elektronicznym;
 • osoby korzystające z programu FE PŻ;
 • osoby należące do społeczności marginalizowanych, takich jak Romowie;
 • osoby objęte ochroną czasową w Polsce w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Osoby preferowane:

 • kobiety
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
 • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • z chorobami psychicznymi
 • z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • korzystające z FE PŻ
 • opuszczające placówki opieki instytucjonalnej lub jednostki penitencjarne w okresie ostatnich 12 miesięcy
 • wykluczone komunikacyjnie
 • o niskich kwalifikacjach zawodowych
 • bez doświadczenia zawodowego

 

Zaplanowane działania:

 • Diagnoza społeczno-zawodowa i utworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji
 • Spotkania z asystentem społecznym w celu rozwijania zaradności osobistej
 • Warsztaty umiejętności interpersonalnych
 • Warsztaty motywacyjne dla kobiet
 • Warsztaty aktywizacji zawodowej
 • Warsztaty autoprezentacji
 • Warsztaty dotyczące profilaktyki zdrowia
 • Doradztwo zawodowe
 • Doradztwo prawne
 • Kursy/szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe
 • Badania profilaktyczne - podstawowy pakiet
 • Badania diagnostyczne - konsultacje specjalistyczne
 • Wyjazdy do kina, teatru i muzeum
 • Pikniki integracyjne

 

Korzyści dla uczestników/uczestniczek:

 • Indywidualizacja wsparcia
 • Opieka asystenta społecznego
 • Możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem
 • Możliwość nabycia doświadczenia zawodowego u lokalnych pracodawców
 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu

 

Efekty/Rezultaty projektu:

 • Objęcie wsparciem 200 uczestników/uczestniczek, w tym min. 80 osób z niepełnosprawnościami
 • Podjęcie zatrudnienia przez min. 56 osób
 • Aktywne poszukiwanie pracy przez min. 30 osób
 • Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min. 90 osób
 • Poprawa sytuacji społecznej u min. 150 osób

Z uwagi na fakt, iż rekrutacja do niniejszego projektu ma charakter ciągły, będziemy Państwa na bieżąco informować o zrekrutowanych uczestnikach i zaplanowanym dla nich wsparciu.

 

Szczegółowe informacje, na temat wyżej wymienionego projektu, można znaleźć na stronie www Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A., pod następującym linkiem: „Integracja – Aktywizacja – Praca”

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony