Aktywny Samorząd w 2024 roku

 Aktywny Samorząd W 2024 rok

Wniosek o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można złożyć już od dnia 1 marca 2024 r. (https://sow.pfron.org.pl/)

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.
a także:

 • na Portalu Profilu Zaufanego,
 • na Portalu OBYWATEL.GOV.PL
 • na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji

System SOW przewiduje znakomite ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych
z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu, co powinno przyspieszyć także realizację wniosków
i uzyskanie pomocy.

Informacje dla wnioskodawców w module I

W 2024 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  z dysfunkcją narządu słuchu);

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych);
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego
  o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem
  o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
  i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2024 r.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa z dniem 31 sierpnia 2024 r.

 

Uwaga!
Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o pomoc w ramach Obszaru C Zadanie 1 (zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym), która nie jest zatrudniona ani nie uczy się, zobowiązana jest dostarczyć wraz z wnioskiem zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Informacje dla studentów, wnioskodawców w module II

Kontynuujemy realizację modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
 • a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2024 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

 • dnia 31 marca 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024),
 • dnia 10 października 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025).

Z treścią programu można zapoznać się TUTAJ:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

Wypożyczalnia sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego

Wypożyczalnia sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego

 

Wypożyczalnia sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego została utworzona w ramach projektu „Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w Powiecie Sztumskim”.

Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum.

Z wypożyczalni mogą korzystać mieszkańcy Powiatu Sztumskiego zgodnie z Regulaminem wypożyczalni.

Osoba zainteresowana wypożyczeniem sprzętu składa pisemny wniosek o nieodpłatne użyczenie sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego po zapoznaniu się z Regulaminem wypożyczalni.

W ramach utworzonej wypożyczalni mieszkańcy Powiatu Sztumskiego mogą nieodpłatnie użyczać sprzęt medyczno-rehabilitacyjny w zależności od rodzajów niepełnosprawności, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie ich samodzielności i funkcjonalności oraz zastosowania rehabilitacji.

Celem działalności wypożyczalni jest ograniczanie skutków niepełnosprawności, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i procesom marginalizacji osób z niepełnosprawnościami, dla których sprzęty te są niezbędne do rehabilitacji, samodzielności i funkcjonowania w warunkach domowych.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin bezpłatnej wypożyczalni sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu sztumskiego

Załącznik nr 1 – wykaz sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego

Załącznik nr 2 – wniosek o wypożyczenie sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego

Załącznik do wniosku: Zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 3 – umowa użyczenia sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego

Załącznik nr 4 – potwierdzenie odbioru sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego

Załącznik nr 5 – aneks do umowy

Załącznik nr 6 – protokół zwrotu sprzętu

Załącznik nr 7 – protokół kontroli użytkowania wypożyczonego sprzętu

Mieszkanie treningowe o charakterze interwencyjnym w Sztumie

Mieszkanie funkcjonuje w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie i jest forma pomocy społecznej, zapewniającą odpowiednie wsparcie, schronienie i opiekę dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, dla osób samotnych lub osób z dziećmi, przebywających na terenie powiatu sztumskiego, którzy:

 • znaleźli się w sytuacji kryzysowej,
 • są zagrożeni przemocą domową,
 • są ofiarami przemocy domowej.

Mieszkanie treningowe funkcjonuje na podstawie:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 • rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2023r. w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych,
 • uchwała Nr XXXI/244/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego w Sztumie,
 • uchwały Nr XXXI/245/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31.01.2022r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sztumie,
 • Regulaminu mieszkania treningowego o charakterze interwencyjnym w Sztumie.

Celem funkcjonowania mieszkania treningowego jest:

 • udzielenie schronienie osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej,
 • zapewnienie bezpieczeństwa,
 • zapobieganie przechodzenia kryzysu w stan chroniczny,
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i jej skutkom.

Zadaniem mieszkania jest:

 • udzielenie schronienia,
 • izolacja ofiar od sprawców przemocy,
 • zapewnienie odpowiednich warunków bytowych umożliwiających prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego,
 • pomoc w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia
  w relacje i role społeczne,
 • stwarzanie możliwości samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych,
 • umożliwienie rozwijania i utrwalania poczucia odpowiedzialności za własne życie i prawidłowe pełnienie ról społecznych,

Wsparcie świadczone w mieszkaniu treningowym obejmuje przede wszystkim:

 • pracę socjalną,
 • poradnictwo specjalistyczne, o którym mowa w art. 46 w/w ustawy.

Pobyt w mieszkaniu ustalony jest na czas określony od 3 miesięcy do 6 miesięcy, który może zostać przedłużony na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

Wzory dokumentów dot. mieszkania treningowego o charakterze interwencyjnym w tym wniosek oraz Regulamin znajdują się na następującej stronie: https://pcprsztum.mojbip.pl/53.html

 

 

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kętrzynie

Umieszczenie w wyżej wymienionej placówce osób potrzebujących, jest możliwe na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Sztumskim a Powiatem Kętrzyńskim.

W ramach powyższego porozumienia Ośrodki Pomocy Społecznej funkcjonujące na terenu powiatu sztumskiego, mają możliwość kierowania osób z małoletnimi dziećmi, znajdujących się w sytuacji kryzysowej do wyżej wymienionego Domu znajdującego się na ul. Pocztowej 13, 11-400 Kętrzyn.

Placówka działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
 • Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
 • Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zapewnia całodobowy, okresowy pobyt samotnym matkom z małoletnimi dziećmi oraz kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę prawną nad małoletnimi dziećmi.

Podstawą przyjęcia do placówki jest skierowanie wydane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.

Skierowanie wydaje się po zgromadzeniu przez właściwy ośrodek pomocy społecznej następujących dokumentów:

 • wniosku osoby ubiegającej się o przyjęcie,
 • wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego OPS właściwego
  ze względu na miejsce zamieszkania,
 • zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do umieszczenia w Domu
  w odniesieniu do wszystkich osób kierowanych do domu,
 • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka,
 • orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeżeli takowe jest wydane,
 • opinii ośrodka pomocy społecznej, w którym złożono wniosek o skierowanie do domu, zawierającej uzasadnienie pobytu.

Szczegółowe informacje o Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kętrzynie w tym Regulamin organizacyjny placówki można znaleźć pod podanym niżej linkiem:

http://pcprketrzyn.pl/dom-dla-matek-z-maloletnimi-dziecmi-i-kobiet-w-ciazy-w-ketrzynie/

Aktywny Samorząd w 2023 roku

Aktywny Samorząd w 2023 roku

Wniosek o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można złożyć już od dnia 1 marca 2023 r. (https://sow.pfron.org.pl/)

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.
a także:

 • na Portalu Profilu Zaufanego,
 • na Portalu OBYWATEL.GOV.PL
 • na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji

System SOW przewiduje znakomite ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych
z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu, co powinno przyspieszyć także realizację wniosków
i uzyskanie pomocy.

Informacje dla wnioskodawców w module I

W 2023 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  z dysfunkcją narządu słuchu);

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych);
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem
  o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
  w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem
  o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
  i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2023 r.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa z dniem 31 sierpnia 2023 r.

 

Uwaga!

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o pomoc w ramach Obszaru C Zadanie 1 (zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym), która nie jest zatrudniona ani nie uczy się, zobowiązana jest dostarczyć wraz z wnioskiem zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!

 

Informacje dla studentów, wnioskodawców w module II

Kontynuujemy realizację modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
 • a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2023 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

 • dnia 31 marca 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023),
 • dnia 10 października 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024).

Z treścią programu można zapoznać się TUTAJ:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2023-roku/

 

 

 

Zamknij menu
Wróć na początek strony